previous pauseresume next

همکاری های مشترک علمی مرکز تحقیقات نقص ایمنی اکتسابی با Necker Hospital

مرکز تحقیقات نقص ایمنی اکتسابی در جهت تشخیص و درمان بیماران نقص ایمنی با مراکز علمی و تحقیقاتی بزرگ و مطرح دنیا با Necker Hospital فرانسه تفاهم نامه همکاری امضا کرد.