previous pauseresume next

همکاری های مشترک علمی مرکز تحقیقات نقص ایمنی اکتسابی با دانشگاه فرایبورگ و دانشکده پزشکی هانور آلمان

مرکز تحقیقات نقص ایمنی اکتسابی در سال ۲۰۰۹ با دانشکده پزشکی هانور آلمان قرارداد همکاری امضا کرد و حاصل این همکاری ها تا کنون کشف دو ژن جدید موثر در ایجاد بیماری های نقص ایمنی اولیه می باشد. این مرکز همچنین در سال ۲۰۱۴، قرارداد همکاری دیگری با دانشگاه فرایبورگ امضا نموده است که در راستای آن محققین و دانشجویان، در تحقیقات بین مرکزی در حال فعالیت هستند.